Koncepcja Edukacyjna Niepublicznego Przedszkola „Juniorek”

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Nasze przedszkole jest jedną wielką rodziną, które otwarte jest na kulturę, sztukę, sport oraz środowiska lokalne. Tworzą ją dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy przedszkola. Jest to miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata- gwarantuje sukces na przyszłość.
 • Swoją działalność opieramy na podstawie programowej MEiN, która gwarantuje właściwe przygotowanie dzieci do szkoły. Realizujemy program wychowania przedszkolnego, wspomagający rozwój aktywności dzieci: „Trefliki w przedszkolu” , autor: Dorota Kossakowska, Wyd. Podręcznikarnia oraz „Między nami EMOTKAMI. Poznajemy świat emocji”, autor Joanna Żarniewska, Wyd. Podręcznikarnia. Małe dzieci szybciej uczą się, gdy są w coś zaangażowane niż gdy wiedza przekazywana jest im w sposób niewymagający od nich żadnej aktywności. Dlatego uczymy poprzez zabawę, doświadczenie i sprawdzanie.
 • W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. Podczas nich nasze dzieci grają, tańczą, słuchają historyjek, śpiewają i rozmawiają. Zajęcia te są nieodpłatne (w ramach czesnego). Pracujemy na programie nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych zgodnym z podstawą programową z 14.02.2017 r., autorki: Mariola Bogucka i Dorota Łoś.
 • Rozbudzamy zainteresowanie tańcem. Współpracujemy ze Szkołą Tańca „Raz-Dwa-Trzy”, dzieci mają szansę nauczyć się różnych tańców, a swoje zdolności prezentują podczas turniejów tanecznych ( Turniej Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz Turniej Tańca Szkoły „Raz- Dwa- Trzy”), na których zdobywają nagrody oraz puchary.
 • Sport– czyli dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu. Poprzez organizowane przez nas różnorodne formy aktywności ruchowej, dzieci będą miały okazję do gromadzenia wielu doświadczeń psychoruchowych, do podniesienia ogólnej sprawności ruchowej, rozwijania twórczej inwencji za pomocą ruchu a przede wszystkim nabywania przeświadczenie o potrzebie ruchu i wyzwalania radości z czynnego uprawiania sportu.
 • Teatr będący syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Zabawy teatralne to ważny element pracy naszego przedszkola. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr, ponieważ wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje.
 • Prowadzone są zajęcia z zakresu programowania z użyciem maty edukacyjnej oraz robotyki z wykorzystaniem robota edukacyjnego Genibot’a.
 • Odbywają się zajęcia z języka hiszpańskiego.
 • Uczymy nasze dzieci zasad savoir-vivre’u, dzięki czemu dziecko potrafi pokazać się we właściwym świetle i zachowywać stosownie do sytuacji, kulturalnie zachowuje się podczas kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, używa zwrotów grzecznościowych, czuje się swobodnie i pewnie w sytuacjach trudnych i nietypowych, unika niezręcznych sytuacji, które mogą wprawić w zakłopotanie.
 • Wykorzystujemy bajkoterapię w języku angielskim jako doskonałą metodę relaksacyjną. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy. Bajkoterapia to metoda nowa, skuteczna i zyskująca coraz większą popularność na świecie. Dzieci nie oglądają bajek w tv, lecz rozbudzają swoją wyobraźnię poprzez słuchanie czytanych bajek.
 • Korzystamy z dorobku pedagogiki Marii Montessorii, którą łączymy z wieloma autorytetami pedagogiki i psychologii małego dziecka.
 • W naszej pracy dążymy do integracji metod edukacyjnych wokół zabawy i działań ruchowych, podstawowych form aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Ważnym elementem pobytu dziecka w przedszkolu jest przebywanie dzieci na świeżym powietrzu – dzieci w naszym przedszkolu codziennie wychodzą na spacery, boisko lub kiedy jest taka możliwość na plac zabaw ( dobrze wyposażony plac zabaw znajdujący się w pobliżu).
 • Nasze przedszkole jest placówką, która nacisk kładzie na bezpieczeństwo oraz przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom atmosferę.
 • Dla nas najważniejsze jest dziecko , dlatego też praca naszego przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.
 • Wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.
 • Nasze przedszkole kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku,
 • wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy,
 • kreuje postawy aktywne, twórcze, wspiera działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
 • rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • pomaga dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
 • wdraża do zachowań społecznie akceptowanych,
 • przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami,
 • umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe),
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

JĘZYK ANGIELSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Badania potwierdzają, że im wcześniej dziecko zacznie uczyć się drugiego języka, tym ma większe szanse na władanie nim jak własnym. Dzieci mają wrodzone zdolności do nieświadomej nauki, w szczególności języków obcych, na wczesnym etapie rozwoju – do ich uaktywnienia wystarczy ruch, śmiech, działanie i radość, a to przecież nie nauka tylko świetna zabawa. Naukę języków obcych powinno zaczynać się jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest bardzo chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny, zdolny do bezbłędnego odtworzenia poznanych obcojęzycznych słów. Nauka odbywa się wtedy w sposób naturalny. Wielu ekspertów z dziedziny lingwistyki przypisuje tę zdolność zmianom, jakie zachodzą w ciągle rozwijającym się mózgu małego dziecka, który właśnie w tym okresie tworzy nowe neurologiczne połączenia za każdym razem, gdy dziecko aktywnie funkcjonuje w otoczeniu nowego języka. Dziecko dużo skuteczniej przyswaja język w bezpiecznym otoczeniu przedszkola wśród znanych mu rówieśników i nauczycieli niż na kursie językowym. Nauka języka poprzez permanentne jego doświadczanie w czasie pobytu w przedszkolu buduje długotrwałe podstawy językowe

W Niepublicznym Przedszkolu „Juniorek” program realizowany jest zarówno w języku polskim jak i angielskim. Dzieci w naszym przedszkolu uczą się języka angielskiego w ten sam sposób, w jaki nauczyły się języka ojczystego. Pomimo że naukę drugiego języka rozpoczynają w późniejszym wieku, etapy jego przyswajania są podobne. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy. Na każdych zajęciach dzieci uczą się słownictwa na zasadzie „rhyme and rhythm” (rymu i rytmu). Dzięki temu szybko przyswajają nowe słownictwo. Uczą się nowych piosenek oraz wierszyków. Jednak przy tym wszystkim zachowamy pewien umiar – gdyż najważniejsze jest szczęście dzieci i poczucie, że wszystko dzieje się nieprzymuszenie. Język angielski towarzyszy im również podczas zajęć artystycznych, plastycznych, gimnastyki, a także w trakcie posiłków i zabaw na świeżym powietrzu.

Język angielski nie jest więc dodatkową lekcją. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. Podczas nich nasze dzieci grają, tańczą, słuchają historyjek, śpiewają i rozmawiają. Zajęcia te są nieodpłatne (w ramach czesnego). W pracy z dziećmi wykorzystywane są założenia programowe zawarte w programie nauczania języka angielskiego autorki: Mariola Bogucka i Dorota Łoś.

Absolwent przedszkola z zakresu języka angielskiego:

 • potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego;
 • rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie, werbalnie lub pozawerbalnie, na nie reaguje;
 • rozumie poznane słowa;
 • rozpoznaje piosenki, wierszyki i rymowanki;
 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami,
 • nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
 • powtarza proste zwroty często używane w grupie;
 • recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
 • odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach;
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych;
 • przestrzega obowiązujących reguł;
 • umie się przedstawić w języku angielskim;
 • stosuje zwroty grzecznościowe;
 • zwraca się do rozmówcy, zwracając uwagę na poprawną wymowę;
 • dostosowuje ton głosu do sytuacji;
 • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe informacje.

TANIEC TOWARZYSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Wiek przedszkolny do najlepszy wiek na rozpoczęcie przygody z tańcem – dzieci wtedy najszybciej uczą się ruchów i kroków tanecznych. Nauka tańca towarzyskiego od najmłodszych lat przynosi wiele korzyści w przyszłości. Taniec towarzyski zapewnia rozwój w płaszczyźnie społecznej, fizycznej i emocjonalnej. Dzieci uczą się i rozwijają zdolność koordynacji, równowagę, siłę, gibkość oraz inne zdolności, z korzyścią dla zdrowia. Wiele badań udokumentowało pozytywne efekty, jakie wywierają na rozwój dziecka lekcje tańca. Dzieci, które w bardzo młodym wieku uczęszczały na zajęcia o charakterze tanecznym, muzycznym lub teatralnym:

 • osiągają lepsze wyniki w nauce
 • mają zwiększony zakres uwagi
 • z łatwością rozwiązują nietypowe zadania
 • lepiej się przystosowują
 • zachowują się bardziej racjonalnie.

Zajęcia taneczne mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka poprzez:

 • naukę dyscypliny i pracy w grupie
 • budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • naukę etykiety
 • rozwój szacunku do siebie i innych
 • poprawę koordynacji i równowagi
 • promowanie kreatywności i wyrażanie siebie
 • ćwiczenia wspomagające rozwój i wzmocnienie mięśni
 • zabawę i dużą porcję radości, jaką dzieci czerpią z udziału w lekcjach tańca

Współpracujemy ze Szkołą Tańca „Raz-Dwa-Trzy”, dzieci mają szansę nauczyć się różnych tańców, a swoje taneczne umiejętności demonstrują w trakcie przedszkolnych imprez okolicznościowych lub podczas turniejów tanecznych ( Turniej Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz Turniej Tańca Szkoły „Raz- Dwa- Trzy”), na których zdobywają nagrody oraz puchary. Program nauczania został specjalnie przygotowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia są prowadzone w sposób zabawowy, dynamiczny i bardzo atrakcyjny dla dzieci tak, aby poprzez zabawę uczyć i zaszczepiać w dzieciach chęć do tańca.

SPORT W NASZYM PRZEDSZKOLU

Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W okresie tym aktywność ruchowa przyczynia się w znaczącym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych, a umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej. Dlatego należy dbać o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu.

Aktywność ruchowa spełnia cztery podstawowe funkcje:

 • stymulację,
 • adaptację,
 • kompensację,
 • korektywę.

Ćwiczenia ruchowe stały się formą zabawy. W nienarzucający, delikatny sposób kształtują prawidłowy rozwój, współdziałają z rozwojem wrażeń i spostrzeżeń, uczą spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska we wzajemnych powiązaniach, kształtują logiczne myślenie, uczą określania ciężaru przedmiotów oraz określania ich położenia w przestrzeni. Zabawy ruchowe rozwijają pamięć i wyobraźnię twórczą, kształtują osobowość dziecka i takie cechy charakteru jak: samodzielność, zdyscyplinowanie, dokładność, uczą współpracy w zespole, rozwijają społecznie.

Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym chcemy w nich zaszczepić potrzebę uprawiania sportów, dlatego też oprócz codziennych zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, podjęliśmy współpracę z Akademią „Błękitni”, dzięki czemu mamy zajęcia z trenerami piłki nożnej.

TEATR W NASZYM PRZEDSZKOLU

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakl, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie.

Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym.  Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnie, doskonali mowę, która staję się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak maże dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.

Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Pozytywny bohater, z którym dziecko spotyka się na spektaklu teatralnym, zdobywa jego uznanie, pomaga w zrozumieniu, dlaczego takie zachowanie jest dobre. Występowanie negatywnych bohaterów – bo i tacy istnieją w bajkach – ma także duże znaczenie uspołeczniające.

DBANIE O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA I WSPIERANIE JEGO POTRZEB

W edukacji przedszkolnej istotne jest kształtowanie umiejętności, które są potrzebne dziecku do podjęcia nauki w szkole, są to umiejętności społeczne, odporność emocjonalna i zwiększona podatność na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego. Sprzyjać temu będzie:

 • pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,
 • diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,
 • indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz dzieci zdolnych podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,
 • wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,
 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni,
 • stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka,
 • dbanie o bezpieczeństwo dziecka,
 • wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,
 • podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia,
 • dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,
 • kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy plastycznej,
 • promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez.

INSPIROWANIE KADRY PEDAGOGICZNEJ DO TWORZENIA NOWATORSKIEGO I TWÓRCZEGO STYLU PRACY

Koncepcji pracy przedszkola sprzyja umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym. Właśnie dlatego w naszym przedszkolu są podejmowane następujące działania, które sprzyjać będą:

– współdziałaniu nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci /powoływanie zespołów nauczycieli/,

– otaczaniu opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcaniu do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu, systematycznemu doskonaleniu nauczycieli w ramach WDN oraz innych różnorodnych form doskonalenia zawodowego,

– dokładniejszym poznawaniu i wykorzystywaniu elementów metod pracy sprzyjających aktywności dziecka:

 • metody „Dobrego Startu” wg prof. M. Bogdanowicz,
 • metody K. Orffa,
 • metody W. Sherborne,
 • metody ekspresji twórczej R. Labana,
 • metody aktywizujące,
 • metody pedagogiki zabawy,
 • metody projektów badawczych,
 • metody edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,
 • gimnastykę rytmizującą A. i M. Kniessów,
 • elementy kinezjologii edukacyjnej „Gimnastyka Mózgu” P. Dennisona,
 • metody wg J. Pytlarczyk,
 • bajkoterapia w języku angielskim,
 • metody rozwijające umiejętności językowe, sprawność manualną i grafomotoryczną oraz techniki twórczego myślenia,
 • techniki relaksacyjne,
 • muzykoterapia,
 • zabawy teatralne, elementy dramy.

W ramach zajęć podstawowych oferujemy:

 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z języka hiszpańskiego,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • gimnastykę,
 • karty pracy,
 • kolorowanki,
 • materiały plastyczno-techniczne,
 • poznawanie różnych technik plastycznych,
 • zajęcia z savoir- vivre,
 • zajęcia teatralne, z dramy,
 • zajęcia z przygotowywania potraw,
 • zabawy wyciszające i rozluźniające,
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wycieczki,
 • innowacje pedagogiczne,
 • projekty edukacyjne.

INTEGRACJA PRZEDSZKOLA Z BLIŻSZYM I DALSZYM ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Istotną rzeczą jest pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach.

Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:

 • zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne,
 • organizacja szkoleń, warsztatów,
 • pedagogizacja rodziców,
 • eksponowanie prac dzieci,
 • wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne,
 • konkursy,
 • projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne, warsztaty- rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka, zabawy z dziećmi, czytanie książeczek i bajek, wspólne zabawy z dziećmi, wspólne spędzanie czasu,
 • pomoc rodziców na rzecz przedszkola, grupy.

Ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ to właśnie przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy.

Nasze przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

 • prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu /aktywna strona www, facebook, artykuły w mediach lokalnych/,
 • redagowanie gazetki przedszkolnej,
 • promowanie wartości wychowania przedszkolnego,
 • pozyskiwanie informacji o losach absolwentów – dzieci, które uczęszczały do przedszkola, do doskonalenia efektów nauczania i wychowania,
 • udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego,
 • wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej,
 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Szkołą Podstawową, Biblioteką,
 • współpraca z różnymi instytucjami,
 • współpraca z innymi przedszkolami /spartakiady, plenery, konkursy itp./,
 • spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,
 • udział w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

W wieku przedszkolnym przydatna jest konstruktywna rozmowa, krytyka, pochwała i nagroda, by dziecko miało poczucie swojej wartości. Każda nagroda, pochwała głęboko zapada w pamięci, kojarzy się z przyjemnością tworzy miłe doznania, które dziecko na pewno zechce powtórzyć. Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • emblematy, naklejki,
 • przydział funkcji,

Stosowane kary:

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy diagnozy i obserwacji rozwoju dziecka,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • hospitacji,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Metody i formy pracy z dziećmi stosowane w naszym przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (zajęcia z całą grupą).

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 • Metody czynne ( metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających);
 • Metody oglądowe (obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 • Metody słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa).

Sylwetka absolwenta Niepublicznego Przedszkola „Juniorek”:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
 • jest samodzielny;
 • jest zainteresowany nauką i książkami;
 • ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym;
 • współdziała w zespole;
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi;
 • lubi aktywny udział w zadaniach i działaniach twórcze;
 • jest wrażliwy estetycznie;
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
 • akceptuje zdrowy styl życia;
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;
 • szanuje i kocha swoją „małą Ojczyznę” i swój kraj;
 • ma pozytywny obraz samego siebie;
 • ma świadomość własnej tożsamości;
 • jest komunikatywne, nie boi się wyrażać własnych opinii;
 • jest aktywne, sprawne, pracowite, dociekliwe i poszukujące (kreatywne);
 • jest kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołecznione;
 • jest radosne, tolerancyjne i otwarte na innych;
 • dąży do rozwiązywania problemów w swoim i cudzym działaniu;
 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone;
 • aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym;
 • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • jest przygotowane do obowiązku szkolnego;
 • szanuje środowisko przyrodnicze.