Środowisko lokalne

Środowisko lokalne

Przedszkole jako instytucja wychowawczo- dydaktyczna w sposób aktywny współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich. Niepubliczne Przedszkole „Juniorek” współpracuje z wieloma instytucjami, co daje dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. Przyczynia się to do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.

CELE GŁÓWNE:

 1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
 2. Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli.
 3. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
 4. Włączanie rodziców w życie przedszkola.
 5. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.
Instytucja Zakres współpracy
Placówki oświatowe szkoły i przedszkola udział w konkursach, uroczystościach, wspólnych działaniach

-zapraszanie do przedszkola na organizowane imprezy w miarę możliwości

-adaptacja dzieci do warunków szkolnych: lekcje, wspólne działania, zabawy, poznanie nauczycieli, poznanie obiektu – klasy, sala gimnastyczna, biblioteka itp.

-uzyskanie informacji o losach absolwentów

-dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń

-doskonalenie zawodowe

Policja

Straż Pożarna

Ratownictwo Medyczne

Wojsko

– zaproszenie do przedszkola gości w miarę możliwości

– zapoznanie z umundurowaniem i zawodem

– pogadanki dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę

-wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w miarę możliwości

-wycieczki do miejsc pracy służb

-prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym

-prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

-praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem pracowników przedszkola

Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych – wycieczka do Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, wręczenie upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Spotkania z rodzicami przedszkolaków – zajęcia otwarte z rodzicami

-indywidualne spotkania z rodzicami

-spotkania w celu poznania ciekawych zawodów rodziców

– spotkania w ramach projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Psycholog

Psychopedagog

– pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni)

-udział w kampaniach profilaktycznych

-prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki

-zachęcanie rodziców do udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez poradnię

– prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu ppp

– prowadzenie obserwacji dzieci podczas pobytu w przedszkolu

Teatr -umożliwienie dzieciom kontaktu z różnymi formami przekazu

-uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych na żywo lub  on-line

-uwrażliwienie na sztukę

Urząd Miasta Inowrocławia – wycieczka w celu zapoznania się z pracą urzędu

– zdobycie informacji na temat spraw, które można załatwić w urzędzie

– spotkanie z Prezydentem

Spotkania z ciekawymi ludźmi  -zapraszanie do przedszkola gości, prezentujących ciekawe zawody

-zapraszanie do prezentacji swoich pasji i zainteresowań

Współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Inowrocławiu – „Słodka paka dla dzieciaka” – zbiórka słodyczy dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka
Towarzystwo Nasz Dom –  akcja zbierania monet pod hasłem „Góra Grosza”
Akcja charytatywna „Dla Zosi” chorej na SMA – zbiórka makulatury, baterii, puszek aluminiowych
Schronisko dla bezdomnych zwierząt – zbiórka karmy, koców dla zwierząt ze schroniska
Absolwenci przedszkola -zbieranie informacji na temat losów absolwentów
Zewnętrzne instytucje doskonalenia zawodowego – systematyczne doskonalenie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach- podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności, doskonalenie metod i form pracy

-wykorzystywanie nabytych doświadczeń, zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi, jego najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym

-dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami i placówkami

Pracownik BHP – systematyczne przeglądy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce

-systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż

– przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 1. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu różnorodnych tematów.
 2. Szacunek dla pracy innego człowieka.
 3. Poszanowanie godności człowieka.
 4. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
 5. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

EWALUACJA:

 1. zapisy w dokumentacji;
 2. kronika, zdjęcia, nagrania video;
 3. informacje na stronie internetowej , Facebook’u i gazetce przedszkolnej;