Środowisko lokalne

Środowisko lokalne

Przedszkole jako instytucja wychowawczo- dydaktyczna w sposób aktywny współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich. Niepubliczne Przedszkole „Juniorek” współpracuje z wieloma instytucjami, co daje dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. Przyczynia się to do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.

CELE GŁÓWNE:

 1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
 2. Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli.
 3. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
 4. Włączanie rodziców w życie przedszkola.
 5. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

 

Niepubliczne Przedszkole „Juniorek”

Al. 800-lecia Inowrocławia 3

 

Instytucja

Zakres współpracy

   

Placówki oświatowe szkoły i przedszkola

– udział w konkursach, uroczystościach, wspólnych działaniach

-zapraszanie do przedszkola na organizowane imprezy w miarę możliwości

-adaptacja dzieci do warunków szkolnych: lekcje, wspólne działania, zabawy, poznanie nauczycieli, poznanie obiektu – klasy, sala gimnastyczna, biblioteka itp.

-rozmowa z nauczycielami

-uzyskanie informacji o losach absolwentów

-dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń

-doskonalenie zawodowe

Policja

– zaproszenie policjanta do przedszkola w miarę możliwości

– zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta

– pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę

Straż Pożarna

– wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w miarę możliwości

-przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki

-prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym

Ratownictwo Medyczne

– prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

-praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem pracowników przedszkola

-wizyta ratownika medycznego

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

– pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni)

-udział w kampaniach profilaktycznych

-prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki

-zachęcanie rodziców do udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez poradnię

Teatr

-umożliwienie dzieciom kontaktu z różnymi formami przekazu

-uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych na żywo lub  on-line

-uwrażliwienie na sztukę

Fizjoterapeuta

-zaproszenie fizjoterapeuty do przedszkola w miarę możliwości

-zapoznanie z zawodem fizjoterapeuty

Spotkania z ciekawymi ludźmi (górnik, wojskowy, muzyk , tancerz

-zapraszanie do przedszkola gości, prezentujących ciekawe zawody

-zapraszanie do prezentacji swoich pasji i zainteresowań

 

 

 

Cukiernia „Dąbrówka”

-wycieczka po terenie obiektu oraz zapoznanie ze specjalnymi maszynami do wyrobu ciast w miarę możliwości

-poznanie pracy cukiernika

Współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Inowrocławiu

– „Słodka paka dla dzieciaka” – zbiórka słodyczy dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka

Towarzystwo Nasz Dom

–  akcja zbierania monet pod hasłem „Góra Grosza”

Szpital Wielospecjalistyczny im.   L. Błażka w Inowrocławiu

– akcja charytatywna (zbiórka materiałów plastycznych dla dzieci ze Szpitala

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

– zbiórka karmy, koców dla zwierząt ze schroniska

-zbiórka dla kotów ze Stowarzyszenia „Koty niczyje”

-wyjście o gabinetu weterynaryjnego lub schroniska

   

Absolwenci przedszkola

-zbieranie informacji na temat losów absolwentów

Zewnętrzne instytucje doskonalenia zawodowego

– systematyczne doskonalenie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach- podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności, doskonalenie metod i form pracy

-wykorzystywanie nabytych doświadczeń, zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi, jego najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym

-dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami i placówkami

Pracownik BHP

– systematyczne przeglądy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce

-systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż

– przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji

 

„Juniorek 2”- Prezydenta G. Narutowicza 66

Instytucja

Zakres współpracy

Straż Pożarna

-przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki

-prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym

– zaproszenie strażaka do przedszkola

Policja

– zaproszenie policjanta do przedszkola

– zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta

– pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę

Ratownictwo Medyczne

– prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

-praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem pracowników przedszkola

-wizyta pielęgniarki i ratownika medycznego

Teatr

-umożliwienie dzieciom kontaktu z różnymi formami przekazu

-uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych

-uwrażliwienie na sztukę

Szkoła Gastronomiczna

-zapoznanie z organizacją placówki żywienia zbiorowego

-poznanie pracy kucharza, dietetyka

-poznanie wyposażenia

-zaszczepienie zamiłowania do gotowania

Cukiernia „Dąbrówka”

-wycieczka po terenie obiektu oraz zapoznanie ze specjalnymi maszynami do wyrobu ciast

-poznanie pracy cukiernika

 

Biblioteka

– udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych

-poznanie obiektu i zasad korzystania z biblioteki

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

– zbiórka karmy, koców dla zwierząt ze schroniska

Dom Dziecka w Jaksicach

– zbiórka pomocy szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Jaksicach

Towarzystwo Nasz Dom

–  akcja zbierania monet pod hasłem „Góra Grosza”

Absolwenci przedszkola

-zbieranie informacji na temat losów absolwentów

Zewnętrzne instytucje doskonalenia zawodowego

– systematyczne doskonalenie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach- podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności, doskonalenie metod i form pracy

-wykorzystywanie nabytych doświadczeń, zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi, jego najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym

-dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami i placówkami

Pracownik BHP

– systematyczne przeglądy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce

-systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż

– przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 1. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu różnorodnych tematów.
 2. Szacunek dla pracy innego człowieka.
 3. Poszanowanie godności człowieka.
 4. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
 5. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

EWALUACJA:

 1. zapisy w dokumentacji;
 2. kronika, zdjęcia, nagrania video;
 3. informacje na stronie internetowej , Facebook’u i gazetce przedszkolnej;