Współpraca z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2021/2022

Zadania do realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

I. Współpraca z rodzicami poprzez organizowanie zebrań

A. Zebrania z rodzicami:

1. Omówienie pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w nowym roku szkolnym, zapoznanie z całą dokumentacją przedszkola, podstawą programową.

Sierpień

wychowawcy grup

2. Zapoznanie rodziców ze wstępnymi wynikami przeprowadzonych diagnoz oraz obserwacji pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adaptacji dzieci do przedszkola.

październik/ listopad

wychowawcy grup

3. Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w grupie, przedstawienie efektów pracy oraz wniosków z I półrocza.

styczeń

Wychowawcy grup

4. Omówienie całorocznej pracy  dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w grupie dzieci, przedstawienie wyników diagnoz końcowych oraz prowadzonych obserwacji pedagogicznych.

Analiza gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

       
         

 

5. Pedagogizacja rodziców                       

W razie potrzeb

Wychowawcy grup

B. Udział w uroczystościach przedszkolnych:

1. Pasowanie na przedszkolaka

październik

Weronika Kawa, Justyna Marcinkowska, Edyta Szklarczyk, Weronika Szafrańska

2. Jasełka

grudzień

Wychowawcy grup

3. Dzień Babci i Dziadka

styczeń

Wychowawcy grup

4. Festyn rodzinny

maj 2021 r.

Wychowawcy grup

5. Zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

Wychowawcy grup

C. Prowadzenie gazetki dla rodziców z języka agielskiego.

cały rok

nauczyciele języka angielskiego

D. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

wg.potrzeb

Dyżury nauczycieli raz w miesiącu

Wychowawcy grup

E. Tablica Rodzica- informacje o uwagach, propozycjach..

wg potrzeb

Wychowawcy grup

II. Poznanie dzieci oraz ich środowiska rodzinnego

1. Przeprowadzanie wywiadów, ankiet, kwestionariuszy, arkuszy obserwacji z rodzicami oraz zaplanowania wspólnych działań i ujednolicenia wszelkich oddziaływań.

cały rok

Wychowawcy grup

2. Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

wrzesień

 

3. Rozpoznawanie potrzeb dzieci poprzez systematyczne rozmowy z rodzicami.

cały rok

Wychowawcy grup

III. Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczych

1. Realizacja podstawy programowej w grupie wraz z programem wychowania przedszkolnego oraz osiąganiem celów przez dzieci.

cały rok

Wychowawcy grup

2. Analiza koncepcji pracy przedszkola.

wrzesień

Wychowawcy grup

3. Informowanie o sukcesach i kłopotach dzieci.

cały rok

Wychowawcy

Nauczyciele

4. Zapoznanie rodziców z efektami pracy oraz wnioskami z prowadzonych obserwacji i diagnoz.

listopad, kwiecień, maj

Wychowawcy grup

5. Zapoznanie rodziców z nabywaniem umiejętności dzieci.

cały rok

Wychowawcy grup

6. Omawianie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedszkolu, tj.: regulaminami wewnętrznymi, grupowymi.

cały rok

Wychowawcy grup

7. Omawianie spraw związanych z epidemią.

Sierpień, czas epidemii

Wychowawcy grup

IV. Włączenie rodziców w życie przedszkola:

1. Udział w codziennym życiu przedszkola.

 

 

 

cały rok szkolny wg opracowanego planu pracy

Wychowawcy grup

Nauczyciele

2. Pomoc rzeczowa dla przedszkola zaoferowana przez rodziców.

3. Udział w akcjach charytatywnych.

4. Udział w konkursach.

5. Pomoc rodziców przy organizowaniu uroczystości, imprez, urodzin dzieci i wycieczek przedszkolnych.

6. Sponsoring na rzecz przedszkola wg uznania rodziców.

7. Udział w projekcie edukacyjnym „Uczymy Dzieci Programować”

cały rok

Sylwia Popławska

8. Udział w Międzynarodowym Projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”

Październik 2021- maj 2022

S. Popławska

9. Udział w projekcie edukacyjnym „Wiewiórki uczą si programować”

Cały rok

Edyta Szklarczyk

10. Udział w projekcie edukacyjnym 

Październik 2021- czerwiec 2022

Ewa Borzęcka

12. Udział w projekcie edukacyjnym „Miś w świecie wielkiej literatury”

Cały rok

Edyta Szklarczyk

13. Udział w Ogólnopolskim Projekcie 

 

 

14. Udział w Ogólnopolskim Projekcie 

Cały rok

 

15. Udział w Ogólnopolskim Projekcie

Cały rok